ศรีสะเกษ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบทที่ศิลาลาด

1

นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายวสันต์  ระดมเล็ก  ปลัดอาวุโสอำเภอศิลาลาด รักษาราชการแทนนายอำเภอศิลาลาด  นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการทางการเกษตรกรรมแก่เกษตรกรบ้านคลีกลิ้งและใกล้เคียง   นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืชโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน  คลินิกสัตว์  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  คลินิกประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ คลินิกชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ  คลินิกกฎหมายโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เกษตรและสหกรณ์ข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ  คลินิกหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) คลินิกอารักขาพืชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  คลินิกยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป                                                            

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here