ศรีสะเกษปภ.เปิดโครงการสูบส่งน้ำส่งสุขคลายทุกข์คลายแล้ง พื้นที่เป้าหมายรอบแรกจำนวน 2 อำเภอ 3 จุด

3

ที่บริเวณลำน้ำห้วยทับทัน บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปประธานในพิธีเปิดโครงการสูบส่งน้ำส่งสุขคลายทุกข์คลายแล้ง ปี 2564/2565 จังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการโดยใช้รถสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า 35,000ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อสูบกักเก็บให้ประชาชนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  โดยให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมี นายสุวรรณ   เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และนายบุญประสงค์  นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

นายบุญประสงค์  นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  แผนงานโครงการกักเก็บน้ำสำหรับฤดูแล้ง ปี 2564/2565 พื้นที่เป้าหมายรอบแรก จำนวน 2 อำเภอ 3 จุด ได้แก่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,705,312.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ดังนี้ คือจุดที่ 1 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2564 จำนวน  19 วัน  รวมงบประมาณ 493,570.93 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)  จุดที่ 2 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม  2565  จำนวน 19 วัน  รวมงบประมาณ 852,230.93 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)และจุดที่ 3 อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลหนองแก้ว บ้านโนนอีปัง หมู่ที่ 8 ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 วัน รวมงบประมาณ 359,510.43 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)  นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษ  ยังมีแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในรอบต่อไปจำนวน  7 จุด ได้แก่ อำเภอปรางค์กู่ จำนวน 6 จุด และอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 1 จุด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ดำเนินการตามนโยบาย และมีข้อสั่งการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการสูบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง โดยมีเป้าหมายคือประชาชนเป็นที่ตั้งและได้รับประโยชน์สูงสุด ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่อไป

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุนและความต้องการในการพัฒนาแหล่งน้ำของพื้นที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมาโดยตลอดและมีความต้องการที่จะกักเก็บน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเป็นอันดับแรก ในการนี้จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี  นำรถสูบส่งน้ำระยะไกลเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ เพื่อทำการสูบน้ำไปกักเก็บไว้แหล่งน้ำปลายทาง จุดที่ 1 หนองโคกเพ็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว จุดที่ 2 หนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกว่า 371 ครัวเรือน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง  และเป็นการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องและทดสอบการทำงานของทีมงาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด//

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here