ศปพร.เดินหน้าขับเคลื่อนแผนฯ 5 ปี พัฒนาคุณภาพชีวิต “สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

3

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (รอง ผอ.ศปพร.)  เดินทางลงพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ปี (2565 – 2569) โดยมีเป้าหมายให้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งจ้างแรงงานของชาวบ้านที่ยากจน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้ชุมชนนั้นๆ และชุมชนใกล้เคียง เป็นแหล่งวิชาความรู้คู่ชุมชน ในการประกอบอาชีพ โดยให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามามาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งส่งเสริมให้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต “สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ทดแทนค่าแรงในอนาคต ให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่ อ.ธารโต เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ปี ที่หมายแรกที่เดินทางไป ก็คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโตพบปะสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ นำมาเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ปี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งหวังในการสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่สมาชิกฟาร์มฯ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 จะส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ จชต. เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า หรือผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้รับการยอมรับจากตลาดมากยิ่งขึ้น

ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต มีกิจกรรมสร้างรายได้ที่สำคัญ ได้แก่ การแปรรูปเห็ด เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหยอง  ที่สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง

จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ธารโต (ศพก. อ.ธารโต) เยี่ยมชมกิจกรรมสวนทุเรียนและการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมให้ฟาร์มตัวอย่างฯ ปลูกทุเรียน สร้างรายได้  ทดแทนค่าแรงในอนาคต  อ.ธารโต เป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตร และผลไม้เศรษฐกิจสำคัญชายแดนใต้ ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสินค้า และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด 19 ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน “หนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงสมุนไพร” และจะขยายผลไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ จชต. วันนี้ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานการปลูกเพาะกล้าฟ้าทะลายโจร  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จะนำความรู้ในเรื่องการปลูกเพาะกล้าฟ้าทะลายโจร ไปสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อผลักดันให้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรปลอดสารพิษในอนาคต

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here