วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับ อบจ.ฉะเชิงเทรา สาธิต-ปรุงอาหาร เพื่อสุขภาพ เปิดตลาดแรงงานพัฒนาวิชาชีพ

3

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ) พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรม New – S-curve

โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา New S-curve : เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยจะเป็นหัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่งการต่อ ยอดอุตสาหกรรมเดิมเหล่านี้ จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชากรสูงขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here