วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจรรมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

1

ณ ห้องประชุมผกากรอง โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวไว้ว่า จากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้แก่ผลดีและเสียต่อสภาพสังคม และอาจจะส่งผลให้กระทำสิ่งที่ผิดคุณธรรม จริยธรรมหรือกฎหมาย อันมีผลเสียทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงจัด“กิจกรรม ประชุมทำแผนนักศึกษาแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”ตามโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติดโดยใช้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเพื่อสร้างทีมแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา โดยได้รับเกียตริจากนางนีซะ บือซา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งทางนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสอดส่องดูแลและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป                       

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here