วันยาเสพติดแม่ฮ่องสอนเน้นปราบปรามควบคู่รักษาผู้เสพ

4

ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking เพื่อรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด ซึ่งมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ใน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และภาคีเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้าน ความมั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนใน พื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผล ไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการ ป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการ สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการ บำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here