วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง บวงสรวงยิ่งใหญ่ขอบูรณะปิดทององค์พระธาตุและเพิ่มทองคำบนยอดฉัตร รับคนเกิดปีขาล

6

เมื่อเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาลหรือปีเสือ ประกอบกับปี 2565 ปีขาลได้เวียนมาอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้องค์พระธาตุมีความงดงาม เปล่งปลั่งด้วยแสงสีทองรับ”ปีขาล”‘ที่จะมาถึง จ.แพร่และพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮเพื่อเพิ่มทองคำแท้บนยอดฉัตรและบูรณะปิดทององค์พระธาตุช่อแฮใหม่ เนื่องจากหุ้มทองจังโกมาเป็นเวลานาน ทำให้ “ทองจังโก” แตกร้าว บางจุดกระเทาะออกมา หากไม่ทำการบูรณะอาจทำให้องค์พระธาตุเสียหายต่อไปได้ โดยได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮอย่างยิ่งใหญ่ บวงสรวงเทพยดาอารักษ์หลวงเมืองแพร่ เสื้อวัด สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ครูบาอาจารย์พระมหาเถระ ครูบาเจ้าศรีวิชัย อดีตเจ้าหลวงเมืองแพร่ และเจ้านายบุตรหลาน ในการบูองค์พระบรมธาตุช่อแฮ และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในงาน มีพิธีสูตรถอน เขตบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุช่อแฮ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทองคำนำฤกษ์ บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุช่อแฮ เวลา 16.45 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 17.15 น.พิธีอัญเชิญพระสิงห์ เครื่องสักการะ ต้นหมากและเครื่องแกล้มเลี้ยงเข้าสู่เขตพุทธาวาส มีการฟ้อนถวายสักการะ และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ , ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขบวนอัญเชิญต้นหมาก เครื่องสักการะ และนำต้นหมากลงปลูก ณ แท่นปลูก บริเวณทิศตะวันออกของต้นจองแคร่ และพิธีบวงสรวง พร้มจุดประทีป 1,000 ดวงเพื่อถวายองค์พระธาตุ จบแล้วคุณกิตตินันท์ นุชวานิช กล่าวคำอุทิศและตั้งสัจจะอธิษฐาน และทำพิธีหลอมทองคำนำฤกษ์ 1,069 กรัม ในเวลา 19.19 น.โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ พร้อมพระเถรานุเถระและประธานฝ่ายฆราวาสนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร ร.ร.บวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม สวดรอบองค์พระธาตุ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทองคำแท้บนยอดฉัตรและบูรณะปิดทองธาตุช่อแฮ

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า หลังจากพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุวันนี้แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจะทำการบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ ด้วยการปิดทองและเพิ่มทองคำบนยอดฉัตร ซึ่งคาดว่าจะทำบูรณะให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากกำหนดการจะทำการสักการะ ฉลององค์พระธาตุในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่ง คุณแม่สุนันท์ นุชวานิช และคุณกิตตินันท์ นุชวานิช พร้อมคณะสยามบวร แเป็นเจ้าภาพหลัก หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการจะร่วมทำบุญเพิ่มทองคำบนยอดฉัตร บูชาแผ่นทองคำแท้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 105-2-88255-5 ธนาคารกสิกรไทย กองทุนบูรณะพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ เฟสบุ๊คเพจ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญ และอนุโมทนากับ คุณแม่สุนันท์ นุชวานิช คุณกิตตินันท์ นุชวานิส คณะสยามบวรและสายบุญทุกสายด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here