วัดพระธรรมกายจัดพิธีบุญวันคุ้มครองโลกออนไลน์ ผ่าน ZOOM ให้โลกสงบร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

85

ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่าวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดพิธีบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกออนไลน์ผ่านซูม (Earth Day) ภายใต้แนวคิด “Cleanse the Mind, Cleanse the World With Meditation on Earth Day” ภายในงานพุทธศาสนิกชนทั่วโลกออนไลน์ผ่านซูม (ZOOM) พร้อมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา แปรเป็นภาพรูปโลกและคนนั่งสมาธิ จากนั้นคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา ให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

“ประทีปเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นธรรมคุ้มครองโลก นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้คิดดี พูดดี ทำดี ไม่เบียนเบียด ตนเอง ผู้อื่น สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจดสถิติโลก “การแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก” โดยกินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของ พระพุทธศาสนาและการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายให้ทุกคนตระหนักว่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกนั้น ต้องเริ่มจากจิตใจที่ดี มีเมตตา กรุณา เอื้ออาทรต่อกัน” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดพิธีบุญในวันดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here