วัดพระธรรมกายจัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา – สงฆ์ทั่วโลก 1 ล้านรูป เจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์

11

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วัดพระธรรมกายจัดพิธีบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ภาคเช้าพิธีเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นพิธีถวายพระอาบน้ำฝนและโคมประทีปและพิธีถวายภัตตาหาร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล

ภาคค่ำ เวลา 19.00 น. เป็นพิธีจุดอาสาฬหประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โครงการคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน ZOOM 1 ล้านรูป” และอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข และปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ท้ายสุดคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกัยฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 4,555,555,555 จบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชานียาจารย์ ตลอดพิธีมีพระสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM และช่อง GBN ด้วย

“วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นได้แก่ 1.พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.เกิดปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน 3.เป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้ จึงจุดประทีปแปรเป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพพระธรรมจักร อันหมายถึงการประกาศพระศาสนาด้วยการแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและภาพพระสงฆ์ อันเป็นตัวแทนของการเกิดพระสงฆ์สาวกรูปแรก และขอเชิญร่วมพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมานั่งสมาธิเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และมาร่วมสร้างสถิติโลกและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อรวบรวม “สถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ”

บันทึกสถิติ Guinness world records โดยส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://meditationphoto.com หรือที่ Line Open Chat : https://bit.ly/1milliongwr” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here