วัฒนธรรมจังหวัดเชิดชูเกียรติ คนดีศรีชุมชนต้นแบบ

5

วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คนดีศรีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คนดีศรีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ” โดยมีนางอุทัย  พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิง เทรา เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน “คนดีศรีองค์กรคุณธรรม  ต้นแบบ ” จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คนดีศรีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คนดีศรีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ”ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแบบอย่างที่ดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 แห่ง ๆ ละ 1 คน ที่ได้รับประเมินอยู่ในระดับต้นแบบในการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา น้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง รวมทั้งสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามตามหลักคุณธรรม 4 ประ การ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here