วท. นครนายก ทำอุปกรณ์ดับไฟป่า แจกจ่ายชุมชนพื้นที่เสี่ยงไฟป่า

2

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครนายกผลิต “อุปกรณ์ดับไฟป่า” จำนวน 300 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยของจังหวัดนครนายก สำหรับใช้ดับไฟป่า และทำแนวกันไฟ โดยระดมนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. และครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน และช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นำทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ และวัสดุอุปกรณ์ มาบูรณาการเพื่อผลิต “อุปกรณ์ดับไฟป่า” ซึ่งมีลักษณะส่วนมือตบทำมาจากพลาสติกทนไฟ สีแดง ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. ติดกับเหล็กฉากต่อด้วยด้ามท่อสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว สำหรับใช้ต่อด้ามไม้ไผ่ ราคาประมาณ 200 บาทต่อชิ้น โดยจะผลิตจำนวน 300 ชิ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาผลิต 2 – 3 วัน จึงส่งมอบให้กับจังหวัดนครนายกต่อไป กิจกรรมดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จากการเรียนรายวิชางานประกอบผลิตภัณฑ์ งานเชื่อมโครงสร้าง ความปลอดภัยในการทำงาน และ คณิตศาสตร์ สู่การปฏิบัติจริง ทำให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน และรักบ้านเกิดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here