วจก.ราชภัฏยะลา จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 16 เครือข่ายจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม

3

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 16 เครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม (รูปแบบออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการทางการเงิน  จำนวน 16 แห่ง เข้าร่วมในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในฐานะหัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” (Deep South STEAM4Innovatior Coaching Program)  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นที่ของพื้นที่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร. นัทที ขจรกิตติยา เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม  กิจกรรมที่ 2 Trainers Lab ซึ่งมาจากบุคลากรสถาบันระดับอุดมศึกษา 4 สถาบัน กิจกรรมที่ 3 ปูพื้น STEAM4 Innovator กิจกรรมที่ 4  4 Week Coaching กิจกรรมที่ 5 Pitching Day และกิจกรรมที่ 6 นิทรรศการนำเสนอผลงาน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here