ลูกจ้างเสียชีวิตได้สิทธิอะไร

7

กรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน และมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม      โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

          1.ค่าทำศพ 50,000 บาท

          2.เงินสงเคราะห์กรณีตายจ่ายให้แก่ทายาท

                    – กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือน ได้รับในอัตราร้อยละ 50        ของค่าจ้างคูณ 4

                    – กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง คูณ 12

          3.เงินบำเหน็จชราภาพ ตามระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ ทายาทจะได้รับเงินสะสมชราภาพคืน จ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามี-ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย บิดามารดาที่จดทะเบียนสมรส หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้เฉพาะมารดาหรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ให้ได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ

          ทั้งนี้ ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบพร้อมเพย์ได้แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here