ลพบุรี โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ 1) ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

6

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมีนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำเงินไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและเด็กด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งการส่งเสริมองค์กรชุมชนและประประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหารายได้ เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น 115,421 บาท

ภาพ-ข่าว สมชาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here