ลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรียกประชุมผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัด เน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่เด็กนักเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน

2

ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามปกติแบบ On Site เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน และให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทราบถึงมาตรการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น ครูผู้สอน ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน

 โอกาสเดียวกันนี้ นางปิยวรรณ์  นัทธี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในนามคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ได้แนะนำรายละเอียด และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน รวมถึงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือ ผู้ปกครองในทุกระดับชั้นการศึกษา ให้นำบุตรหลานของตนเอง เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น ตามกำหนด ทั้งเข็ม 2 และเข็ม 3 ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่บุตร หลาน ของตนเอง ในการป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษา รวมถึงช่วยลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง หากติดเชื้อโควิด 19 ในระหว่างการเปิดเรียน แบบ ออนไซต์ 100% อย่างเป็นทางการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง ในสัปดาห์หน้านี้ อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here