ลพบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน วันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2564

7

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ท่านที่ 1) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธาน เนื่องใน “วันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2564” โดยมี พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ สนามหน้าตึกกองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

 จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็น “ พระบิดาของทหารปืนใหญ่ ” ตลอดจนร่วมรำลึกถึงวีรกรรมทหารปืนใหญ่ผู้กล้า ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติไทยในอดีต รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการกำลังพล และครอบครัวเหล่าทหารปืนใหญ่ เนื่องใน “ วันทหารปืนใหญ่ ” ประจำปี 2564

โอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กระทำพิธีมอบโล่ที่ระลึก แสดงความยินดีแก่นายทหารปืนใหญ่ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ทหารชั้นนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี  2564 จำนวน 36 นาย อาทิ พล.ต. ธนาเดช วงศ์ข้าหลวง พล.ต. นิคม อุดมเลิศวสิน พล.ต. บรรพต สังข์มาลา พล.ต. ประจักรา วิไลเนตร พล.ต.โกศล กิจกุลธนันต์  รวมถึง พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมทั้งยังได้ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการทางอากาศ ของกองทัพบก ชั้นกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการทหารปืนใหญ่ และเงินกองทุนช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ และมอบโล่แก่หน่วยทหารปืนใหญ่ ได้ผ่านการประเมินผลการฝึก ดีเด่น ประจำปี 2564

โดยมีเหล่าข้าราชการทหารปืนใหญ่  และนายทหารปืนใหญ่ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จากทั่วประเทศ มาร่วมงานในรูปแบบใหม่ “Army New Norm” ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID – 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงาน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการจัดงาน ตามที่กองทัพบกกำหนด เพื่อลดความเสียงต่อการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here