ลพบุรี ผบ.นสศ. ตรวจความพร้อมรบและตรวจประเมินผลการเสริมสร้างนักรบพิเศษ

1

พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน ตรวจความพร้อม และ ตรวจประเมินผลการเสริมสร้างนักรบพิเศษ ประจำปี 2566 ณ สนามบิน กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีกำลังพลของหน่วยรบพิเศษ จากทั้ง 4 กองทัพภาค ทั่วประเทศ กว่า 1,200 คน เข้าร่วมรับการตรวจประเมินผล

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ ปี 2565-2570 เพื่อให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยที่สง่างามและมีความเป็นมืออาชีพ กำลังพลมีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ของตนอย่างเป็นเลิศ มีสมรรถนะทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยที่ดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยที่มีความทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งหน่วยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามวิสัยทัศน์ของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โดยในปีงบประมาณ 2566 กำหนดเป้าหมาย ให้มีชุดปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยขึ้นตรงทหารรบพิเศษได้จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วย ประกอบด้วย กลุ่มกำลังพลบรรจุใหม่ กลุ่มเสริมสร้างพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มกองบังคับการและฝ่ายอำนวยการ

โดยมี การจัดระบบการฝึกอบรมตามวงจรชีวิตนักรบพิเศษ ตามกระบวนการเสริมสร้างนักรบพิเศษ 3 ระดับได้แก่ การพัฒนาระดับพื้นฐาน การพัฒนาระดับกลาง และ การพัฒนาระดับสูง โดยเฉพาะกำลังพลบรรจุใหม่ใน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทุกนาย ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักรบพิเศษ ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ทั้ง 4 ภาคประกอบด้วย ภาคการปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่  ภาคการปฏิบัติการทางอากาศ ภาคการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และ ภาคหลักพื้นฐานการสงครามพิเศษ ซึ่งกำลังพลที่จบหลักสูตรนักรบพิเศษ จะเข้าสู่การพัฒนาระดับกลาง เพื่อเลือกบรรจุลงในหน่วย ตามตำแหน่งหน้าที่ ตามหลัก ชอบ ใช่ ใจรัก และได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่  ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารรบพิเศษ ก่อนจะพัฒนาในระดับสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจ และการเป็นครูของหน่วย ได้แก่ หลักสูตรการปฏิบัติการทางน้ำ หลักสูตรพลซุ่มยิง หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ หลักสูตรสงครามนอกแบบ เป็นต้น

ซึ่งผลการเสริมสร้างกำลังของหน่วย สามารถเตรียมกำลังเป็นชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมรบและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ  เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2566 กำลังพลได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถและผ่านเกณฑ์การประเมินตามสมรรถนะหลัก SMART SOF จึงนับว่าในปีนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นหน่วยที่มีความทันสมัยและเป็นสากล ตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ ที่กำหนดไว้

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here