ลพบุรี ทม.เขาสามยอด ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ เปิดอาคารเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ก่อนวัยเรียน

1

พันเอก ปิยะศักดิ์ สายธนู รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ พร้อมด้วย แพทย์หญิง ลักขณาวดี สายธนู รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์  และ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรี เมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ และ เปิดอาคารเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กก่อนวัยเรียนระดับปฐมวัย และเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ตลอดจน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ

โอกาสเดียวกันนี้ นายกเทศมนตรี เมืองเขาสามยอด ยังได้มอบ แพมเพิส สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 100 แพค เพื่อใช้ประโยชน์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงระหว่างเปิดการเรียนการการสอนด้วย

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ ได้รับการถ่ายโอนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยงบประมาณ การก่อสร้าง 1,770,000 บาท ให้เป็นอาคารที่มีความเป็นมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนระดับก่อนปฐมวัย อายุระหว่าง 2-3 ปี ในหน่วยทหาร และยังมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา โดยขับเคลื่อนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่น่าเรียน น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย และยังเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา มีพัฒนาการที่สมวัย และพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด กล้าแสดงออก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นองค์รวมคือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย. โดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here