ร.ร.นราสิกขาลัย มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี (นราธิวาส)

14

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายกฤษดา  ปรีชาหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย   นายพีระ เบญจมาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนนราสิกขาลัย  นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส  ตลอดจนคณะผู้มีจิตศรัทธาที่มอบทุนการศึกษา ตลอดจนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนราสิกขาลัย บุคลากรโรงเรียน และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมในพิธีฯจำนวนมาก

สำหรับการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันนี้ ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทางสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 324 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,600 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน )

โดยแยกจำแนกเป็น ทุนผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวน 198 ทุน เป็นเงิน 217,600บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน ) และทุนผู้บริจาคสมทบ “สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนนราสิกขาลัย เป็นเงิน 6,000บาท (หกพันบาทถ้วน ) และทางสมาคมฯได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน ) แบ่งทุนในช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 10ทุนๆละ 1,500 บาท และช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 10 ทุนๆละ 1,500บาท

และทุนต้นกล้านราสิกขาลัยจำนวน 93 ทุน เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทุนผู้บริจาคสมทบต้นกล้าโรงเรียนนราสิกขาลัย เป็นเงิน 33,000 บาท(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบหมายให้งานแนะแนวและครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนของสมาคมผู้ปกครองครูจะได้รับทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปีเพื่อรองรับนักเรียนที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงิน ให้การสนับสนุนยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละระดับชั้นโดยการมอบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่จะฝึกอบรมนักเรียนทำให้สามารถทำการสอบได้ในระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here