ราชภัฏยะลา จับมือกับ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนาม MOU ผลิตบัณฑิต ป.โท นิติศาสตรบัณฑิต

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์ และผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ 

อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ นิติศาสตรมหาบัณฑิต อีกทั้งแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ตลอดจนสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และเพื่อวิจัยในทางนิติศาสตร์และการวิจัยในเชิงพื้นที่ โดยมีกรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here