ราชนครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว GreenUniversity

1

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด ร่วมนำเสนอและพาเยี่ยมชม การดำเนินงานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.การจัดการของเสีย 4.การจัดการน้ำ 5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6.ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here