ราชนครินทร์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2570

4

วันนี้ (4 ก.ย. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร. นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนายอนุชา อินทศร หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องเทพราช โรงแรมชันธารา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here