รอง ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เยี่ยมชมโครงการบอนสีฯ พร้อมขับเคลื่อนฟาร์มตัวอย่าง

11

พ.อ. ภัทรชัย แทนขำ รอง ผอ.ศปพร. เยี่ยมชมการเพาะปลูก ขยายพันธุ์บอนสี โครงการบอนสี ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  โดยมีจนท.ที่เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ ที่มาของโครงการ ตลอดจนการเพาะและขยายพันธุ์บอนสี สามารถนำไปขยายผลในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของบอนสี

เพื่อตอบสนองตามพระราชประสงค์ของการจัดตั้งโครงการฯ ต่อมา รอง ผอ.ศปพร. ได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อสอบถามรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากนั้นเดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา  ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้ดำเนินการสอบถามปัญหาการดำเนินการในแต่ละส่วน การวางแผนเพิ่มลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกฟาร์ม และวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้สำหรับอนาคต โดยมี จนท.ที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ

 จากนั้น รอง.ผอ.ศปพร. เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่  ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  พบปะผจก.ฟาร์มฯ, และสมาชิก เพื่อสอบถามปัญหาการดำเนินการในแต่ละส่วนพร้อมให้คำแนะนำแผนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ปี  ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สอบถามปัญหาการดำเนินการในแต่ละส่วน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และชี้ช่องทางการทำตลาดภาพรวมของแพะเนื้อในฟาร์มตัวอย่าง รวมถึงการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ การเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน                          

ภาพ – ข่าว ซาการียา ดอเลาะ  จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here