รอง ผอ.รมน.จ.เชียงใหม่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและ

7

 พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงใหม่ (ท.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง ตามโครงการการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ของ ศปป.1 กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, กศน.จังหวัดเชียงใหม่, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน นโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ ศปป.1 กอ.รมน. และนำผลการประชุมมาพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กองทัพบก.

ภาพ-ข่าว กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here