รองเลขาธิการพระราขวัง เปิดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กระบี่ (มีคลิป)

2

พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ  รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา 904 วปร.พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหางคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณเขตชุมชนคู่เมือง อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ เข้าร่วมพิธี   พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสาให้การต้อนรับ กิจกรรมนี้จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งหวังให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน  ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการพระราชวังและศูนย์อํานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน ของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนามพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป     กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการโรงครัวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ปูดำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมบุคคลทำความดีและมีจิตอาสาโดยการส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและเยี่ยมชมการฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ           นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่และรายงานผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าโครงการป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าและประการทั้งด้านป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งผลผลิตทางการประมงและคุณค่าด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูจะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และสนองพระราชกระแสรับสั่งในการเชิดชูคนทำความดี  สร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here