รองพ่อเมืองแพร่ ประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

6

นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเตรียมพร้อมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ใช้ชื่อว่า “ชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดแพร่มีเป้าหมายภาพรวมเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยอื่นๆด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได้แก่ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บของจังหวัดแพร่ ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังจำนวนผู้เสียชีวิตในอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดงลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปีจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง จำนวนผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกรายร้อยเปอร์เซ็นต์ จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง3 ปี

กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 -วันที่ 4 มกราคม 2565 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดแพร่ มีจำนวน 5 มาตรการได้แก่ มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการโดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการระดับจังหวัดใช้กลไกของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุลดปัจจัยเสี่ยงโดยการมาตรการเชิงรุกได้แก่ การประชาคมชุมชนหมู่บ้าน มาตรการสมัครเจ้าหน้าที่ของรัฐความปลอดภัยทางน้ำความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

มาตรการที่ 2 ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมสำรวจตรวจสอบสภาพกายภาพของถนนจุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจุดที่เกิดอบัติเหตใหญ่และปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุใหญ่และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย กำหนดถนนปลอดภัย 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ จัดทำแผนอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นต้น

มาตรการที่ 3 ด้านลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะได้แก่กำกับควบคุมดูแลรถโดยสารรถสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสารพนักงานประจำรถให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและการตรวจสอบเคร่งครัดและการตรวจสอบสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนดข้อความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบันทึกหยุดประกอบกิจการดีหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบ กิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นต้น

มาตรการด้านที่ 4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยนำแนวทางเฝ้า

มาตรการที่ 5 ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุจะเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสารการสั่งการการประสานงานและการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเป็นต้น 

จากนั้นที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนการ จากนั้นที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here