รองผู้ว่าฯแปดริ้วเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1

 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมี นางสาวฉัตรประอร  นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 50 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯและรับการอบรม

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล   พร้อมมีการบรรยายเกี่ยวกับบทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตามและตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้นโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี พัฒนาองค์กรและเครือข่ายสตรีให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นกองทุนที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ด้วยการร่วมคิดร่วมลงมือปฏิบัติ ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสตรี ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วางแผนพัฒนาติดตามและประเมินผล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยังยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here