รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

5

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ที่บริเวณ หน้าห้างไทวัสดุ และหน้านิคมขนมจีน ต.นครเนื่องเขต พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ กาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งจุดตรวจและด่านตรวจของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการบูรณาการ ของหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อปพร. ร่วมให้บริการประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยบริการให้คำแนะนำเส้นทาง บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม กาแฟ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 รณรงค์ ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน 2565 ประกอบไปด้วย ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน และ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 18- 24 เมษายน มีเป้าหมายการดำเนินงาน ได้แก่ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่อออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ใช้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 5 มาตรการหลัก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” ก่อนสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงในช่วงเทศกาลถัดไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here