รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ผู้ผ่านการสรรหา

3

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยมีนายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเป็นข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และขอให้ผู้ผ่านการสรรหาทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการครองตน ครองคน ครองงาน โดยหลังจากนี้ขอให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่เพื่อการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนางาน พัฒนาสังคมและพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตกับงานที่ทำ แสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในพื้นที่ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความอดทน พอเพียง พอประมาณ วางตัวเหมาะสม สร้างการยอมรับ เชื่อถือเชื่อมั่น แก่ประชาชน และเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here