รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

4

 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่2/2565   พร้อมด้วย  นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565  

โอกาสนี้  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้ราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์กรสวัสดิการสังคมเฉพาะโครงการ  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี

 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ  ประกอบด้วย  การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 / และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและวงเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิ์ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ

ภาพ-ข่าว สมศักด์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here