รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ

4

ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ smart mobility ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี คณะทำงานฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ทางจังหวัดฉะเชิงเทรามีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao smart city ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยการนำเทคโนโลยีปรับใช้และเพื่อรองรับการเติบโตในฐานะจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งจะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here