รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ บาลและนายกเทศมนตรี

45

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศ มนตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย  นายวิรัตน์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 34 เทศบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และการเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มุ่งหวังให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม

นายวิรัตน์   เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อลดเรื่องร้องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่มาสนับสนุนภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง เช่น คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here