รมว.ยุติธรรมเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จังหวัดสมุทรสาคร

7

ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 45  จังหวัดสมุทรสาคร และยุติธรรมพบประชาชน  โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม  อธิบดีกรมบังคับคดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม  สถาบันทางการเงิน  และประชาชน เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

  ตาม นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่กําหนดนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  และรัฐบาล ได้ตั้งเป้าหมายในปี  2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ด้วยการดําเนินการใน 8 ประเด็น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีนโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงได้นําเป้าหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ประเด็นประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ., การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล, การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน มากําหนดเป็นแนวทางดําเนินการของกระทรวงยุติธรรม   โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาลและกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนภายหลังศาลมีคําพิพากษา ให้มีบูรณาการ ร่วมกับร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการ ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น  ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค และครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  

  สําหรับ  การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 45 จังหวัดสมุทรสาครและยุติธรรมพบประชาชน ในวันนี้เป็นร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์คฯ จํากัดและ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด รวมทั้ง ได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ทั้งสิ้น จํานวน 7,849 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 768 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน 9 ราย เป็นเงินจํานวน 500,584 บาท, การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จํานวน 6 ศูนย์, การมอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จํานวน 2 ศูนย์  รวมถึงการออกบูธให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  และหน่วยงานภายนอกได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรสาคร (คปภ.จังหวัดสมุทรสาคร), สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ โคกขาม, ธนาคารออมสิน และบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด  ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ก็เพื่อบรรเทาการชำระหนี้  ลดดอกเบี้ย  ลดความเดือดร้อน และช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชน

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here