รมต.สาธารณสุข ลงพื้นที่อำนาจเจริญ เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้นโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

4

บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และงานวันครบรอบจัดตั้ง 48 ปี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลอำนาจเจริญและการให้บริการทางการแพทย์ของทีมงานด้านสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 คณะผู้บริหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 และหัวหน้าส่วนราชการ อสม.ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับ

โดยโรงพยาบาลอำนาจเจริญมุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข และเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 330 เตียง การเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการแออัด ลดระยะเวลารอคอย และล ดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ให้ทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาล และการสนองโครงการพระราชดำริ ทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ เป็นลำดับแรก ส่วนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง นำองค์ความรู้ ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี 2565 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ประชาชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

จากนั้นในช่วงบ่ายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับบริการวัคซีน และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน หอประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  จากข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 191,927 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51  /

ภาพ-ข่าว  ทิพกร  หวานนอ่อน /จังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here