รมช.ศธ “กนกวรรณ วิลาวัลย์ “ เปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things

4

ที่อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ด้านนายสุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กล่าวว่า ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง อย่างหลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการ และท้องฟ้าจำลอง

ซึ่งทุกกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้พัฒนาระบบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัยของชาวนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต่อจากนั้นดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดนิทรรศการเรื่อง “ Puzzling Things” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงาน กศน. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการความร่วมมือการเผยแพร่ และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาผ่านสื่อนิทรรศการของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย จำนวน 3 แห่ง

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นั้นเป็นนิทรรศการ เรื่อง “PUZZLING THING” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่เพิ่งจัดตั้ง และอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท ทุกวัย การมีนิทรรศการที่ทันสมัย หมุนเวียน มาให้บริการ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้ประชาชน ในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไกล

ทางด้านดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ชาวนราธิวาสในทุกช่วงวัย ทุกครอบครัวมาใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ แห่งนี้ โดยขอให้ติดตามช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริการจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 โดยเป็นนิทรรศการที่จะเป็นแรงกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ก็จะได้มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสานฝันทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเรียบง่าย และเข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญยังมีสิ่งอัจฉริยะภาพขอองค์พระมหากษัตริย์ไทย ให้พี่น้องคนไทยรวมถึงพี่น้องชาวนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ได้ชื่นชมพระบารมีและนำไปประยุกต์ใช้กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นความยั่งยืนเป็นศูนย์มิติ ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฯเองก็จะจัดกิจกรรมกระตุ้นเป็นระยะๆตามความเหมาะสมของช่วงสถานการณ์ และในเชิงรุกเองบุคลากรของ กศน.ก็จะลงพื้นที่เพื่อจะทำงานร่วมกับการรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่เรียนใน กศน.ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนตาดีกา ห้องสมุด รวมถึงชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ยังกล่าวอีกว่า โดยปกติแล้วการจัดการเรียนการสอนของ กศน.นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากที่ตั้งของ กศน.อยู่แล้ว โดยบุคลากรเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ออกแบบการสอนในเรื่องระบบสาระสนเทศ ซึ่งนักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจแบ่งกลุ่มตามความชำนาญของนักศึกษาเองให้เหมาะสมกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรตามอัธยาศัย นอกจากนั้นแล้วจะมีการส่งเสริมด้านโครงงาน โดยการจัดประกวดโครงงานต่างๆ อีกทั้งจะมีวันสำคัญต่างๆที่เคยทำกันอยู่แล้ว เช่นวันวาเลนไทน์ ซึ่งวิทยาศาสตร์เองก็เกิดจากความรักเช่นกัน จึงอยากให้รุ่นลูกหลานชวนปู่ย่า ตายาย มาทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย โดยสามารถที่จะประสานกับทางโรงเรียน หรือมาเป็นกลุ่ม เพื่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯจะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการสร้างแรงบันดาลใจต่อไป                                              

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here