รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ ระยะที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ งบประมาณ กว่า 100 ล้านบาท

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อคลายความทุกข์และนำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสังคมความเป็นอยู่ ได้เร่งงานพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เมืองมีความปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่ และการลงพื้นที่ในวันนี้ก็เป็นการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเกาะลันตา

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ ประกอบด้วย 4 ระยะ โดยระยะที่ 1-2 และ 4 เป็นงานปรับปรุงถนนสายบ้านศาลาด่าน -บ้านสังกาอู้ ระยะทาง 4,292 เมตร และระยะที่ 3 เป็นงานปรับปรุงพัฒนาพื้นที่คลองนินและคลองหิน ทางจักรยาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 4,925 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา โดยการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัยทั้งระบบ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มศักยภาพสู่ระดับสากล ส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายทรงศักดิ์ ได้กำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ ระยะที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และผู้ใช้รถและถนนในสายคลองนิน-คลองหิน เป็นการป้องกันทรัพย์สินของชุมชน ระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย พร้อมเน้นย้ำวัตถุประสงค์โครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื่อการต่อยอดพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านคลองนินให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน..

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here