รพ.ปทุมเปิดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

3

นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ“ ให้โลหิต ให้ชีวิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และประชาชน ที่ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  โรงพยาบาลปทุมธานี

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “ เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ“ ให้โลหิต ให้ชีวิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ” ขึ้น เพื่อรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทน

ปัญหาการขาดแคลนปริมาณโลหิต ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ปริมาณโลหิตขาดแคลน ไม่เพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤติ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้น โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลปทุมธานีรับบริจาคเลือดตั้งแต่ 08.30 น. – 14.00 น. พร้อมแจกของที่ระลึก ที่ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลปทุมธานียังได้รับบริจาคเลือดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here