รณรงค์หยุดเผาลดมลพิษ ก่อนปิดหีบเพียง 3 วัน จ.สระแก้ว

3

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรและให้ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ที่ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม หมู่ 4 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยชูพื้นที่สำหรับทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร ทดแทนแรงงานตัดอ้อยหรือทดแทนการเผา และได้ร่วมกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อเร่งยกระดับการแก้ไขปัญหา สถานการณ์วิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูถัดไปและเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งทำให้ดินเสื่อมโทรม ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง การแก้ไขจึงต้องทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดทั้งปัญหามลพิษ ลดทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการแก้ไขในระยะยาว ทั้งปัญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ภาพ-ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อง จ.สระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here