ยโสธร แถลงข่าวปิดการศูนย์ช่วงปีใหม่ 2565 อุบัติเหตุ 12 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 10 ราย

7

ผู้สื่อข่าวรายงาน โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธานการแถลงข่าวปิดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์  แสงศรี  รองผู้ว่าราชการกจังหวัดยโสธร  ขนส่งจังหวัดยโสธร  คณะกรรมการ และ สื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร ได้มีการบูรณการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมรณรงค์และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยเฉพาะการเน้นหนักในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม  2565  ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลัก มีจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในถนนสายรอง และถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน เป็นจุดตรวจระดับอำเภอ 17 จุด และ ระดับตำบล 113 จุด รวมทั้งสิ้น  130 จุด  โดย จังหวัดยโสธร สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.  2565 ในช่วง 7  วัน ซึ่งพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน และมีผู้บาดเจ็บ 10 คน เป็นเพศชายสูงสุด ช่วงอายุของผู้ประสบเหตุสูงสุด คือ อายุระหว่าง 40 -49 ปี สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ ตามลำดับ ยานพาหนะ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน และส่วนใหญ่เป็น ทางตรง  หากเปรียบเทียบค่าเป้าหมายเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (ปีใหม่ 2562-2564) จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 7 คน และผู้บาดเจ็บ 14 คน พบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง 3 ครั้ง ผู้เสียชีวิต ลดลง 5 คน และผู้บาดเจ็บ ลดลง 4 คน สรุปได้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังทุกตัวชี้วัด และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 13 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 6 คน และผู้บาดเจ็บ 8 คน พบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิตลดลง 4 คน ส่วนผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 2 คน

จากผลการเรียกตรวจยานพาหนะและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พบว่า มีผู้ถูกดำเนินคดี 35,185 คน มีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี เพิ่มขึ้น 1,947 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86 เมื่อเทียบกับปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งทั้ง 10 มาตรการ มีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นทุกมาตรการ และคดีที่มีผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 44.12 รองลงมา ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ คิดเป็นร้อยละ 21.82 ตามลำดับ สำหรับคดี ดื่มแล้วขับ มีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นจากปีใหม่ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.53 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของจังหวัดยโสธร ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก รถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วและดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับ เกิดเหตุในถนนสายรองถนนใน อบต./หมู่บ้าน ดังนั้น ต้องมีมาตรการเข้มงวด กวดขัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน การใช้ด่านชุมชน เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ขับขี่รถกรณี ดื่มแล้วขับ และไม่ให้ออกมาขับขี่บนท้องถนน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย พร้อมฝากความห่วงใยด้านการใช้รถใช้ถนน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงติดต่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here