ยโสธร องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายไกร  เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ส่วนราชการอำเภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนชาวเลิงนกทา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมในภาคเช้า เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม เดินทางถึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้ถวายความเคารพ และเปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  จากนั้นเยี่ยมชมโรงพยาบาล และตึกศัลยกรรม

ในภาคบ่าย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการโรงพยาบาลคุณธรรม และต่อบ้านเติมสุข และจากนั้นเป็นพิธีเปิดโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวต้อนรับโดย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายเจน วิทย์ เวชกามา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กล่าวแนะนํา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ และระดับอำเภอ ที่มาเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิ จำนวน 4 ท่าน มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณ 3 ท่าน มอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม 3 ท่าน ตามลำดับ และรายงานผลการดําเนินงาน โครงการโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ โรงพยาบาลแห่งความสุข และพิธีประกาศเจตนารมณ์ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา โรงพยาบาลคุณธรรม” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และเป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2515 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”  ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522  และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด้วยพระองค์เอง โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดี และให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน กับทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  มีแพทย์ 23 คน  ทันตแพทย์ 5 คน  เภสัชกร 12 คน  พยาบาลวิชาชีพ 125 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 258 คน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 31 ไร่ 1 งาน 99.50 ตารางวา ได้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และพื้นที่ใกล้เคียง จากปี 2520 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการ วิชาการ ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here