ยโสธร สรุปความเสียหายในเบื้องต้นผลพวงจากพายุดีเปรสชั่น หมาอ๊อน และโนรู พื้นที่ 5 อำเภอ

6

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ยโสธร สรุปความเสียหายผลพวงจากพายุดีเปรสชั่น หมาอ๊อนและ “โนรู” ซึ่งได้รับผลกระทบพื้นที่ 5 อำเภอ 27 ตำบล 156 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 8,512 ราย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นนาข้าว จำนวน 72,031 .75 ไร่ และพืชไร่ จำนวน 50 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้ง 72,031.75 ไร่ โดยแยกเป็นอำเภอดังนี้ (1.อำเภอป่าติ้ว จำนวน 3 ตำบล 15 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 1,057 ราย นาข้าวเสียหาย 3,68 ไร่ พืชสวน 40 ไร่ คาดจะเสียหาย 3,708 ไร่/ (2.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน ราษฎร ราษฎร 1,766 ราย นาข้าว 18,814 ไร่ คาดจะเสียหายทั้ง 18,814 ไร่/(3.อำเภอเมืองยโสธร 8 ตำบล รวม 43 หมู่บ้าน ราษฎร 1,579 ราย นาข้าว 17,391 ไร่ พืชสวน 10 ไร่ รวม 17,401 ไร่/(4.อำเภอมหาชนะชัย  7 ตำบล 52 หมู่บ้าน ราษฎร 2,990 ราย นาข้าว 25,195 ไร่ รวม 25,195 ไร่ /(5.อำเภอค้อวัง  3 ตำบล  22 หมู่บ้าน ราษฎร 1,120 ราย นาข้าว 7,963 ไร่ เสียหายทั้งหมด

นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร กล่าวว่า “จังหวัดยโสธร ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยการเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตจังหวัดยโสธร เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุ”หมาอ๊อน”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 14 กันยายน 65 ที่หนักๆซ้ำพื้นที่เดิมทำให้เสียหายเป็นบริเวนกว้าง ส่วนระดับน้ำชีจุดเฝ้าระวังที่บริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ และบริเวณท่าคำทอง ตำบลในเมือง เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร ระดับน้ำชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลา 09.00 น.ระดับน้ำ 7.90 เมตร ส่วนระดับน้ำเมื่อวาน(29 ก.ย.65) อยู่ที่ 7.85 เมตร เพิ่มขึ้นเพียง 5 เซนติเมตร ภาพรวมยังต่ำกว่าตลิ่งร่วม 2 เมตร

ส่วนความเสียหายทางด้านถนนเชื่อมหมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นถนนดินลูกรัง คอสะพาน และคันฝายน้ำล้น เบื้องต้นถนนดินเสียหายประมาณ 50 สาย คอสะพานชำรุด 15 แห่ง ฝายน้ำล้นถูกน้ำกัดเซาะ 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจจะสรุปอีกครั้ง ช่วงฝนหยุดตกเพราะบางพื้นที่ยังคงมีฝนตก

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here