ยโสธร วัฒนธรรจังหวัดฯลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานสะออน 50 ปี ศรียโสธร ที่มหาชนะชัย

3

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวคำแพง ช่วงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางวีร์สุภกานต์ วงษ์สินธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายฉัตรชัย วรรณรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour ” บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรอย่างยั่งยืน

โดยมีนายยงยุทธ นิชลานนท์  ตัวแทนนายอำเภอมหาชนะชัย ประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมมีนายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย นางสาวกัลยณัฏฐ์ สิมานุรักษ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร นายธาดา เหมือนชาติเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด นางสาวมลิวัลย์ ชัยเรียบเลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด นางธรณิศ สายหอม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวจิราพัชร์ สุทธโส ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสุวรรณา ศิลาพล ประธานกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฟ้าหยาดพัฒนา ผู้นำพลังบวร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายอำเภอมหาชนะชัย ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการดำเนินโครงการบริเวณริมลำน้ำชีชุมชนเรือนไทยฝั่งแดง ศูนย์การเรียนรู้การทำมาลัยข้าวตอก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฟ้าหยาดพัฒนา

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ จ.ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here