ยโสธร ม็อบชาวบ้านลุ่มน้ำชีบุกทวงสัญญาการแก้ปัญหาเขื่อนน้ำชียโสธร-ร้อยเอ็ด

2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร กว่า 600 คน ได้ร่วมกลุ่มเดินทางมาจากสวนสาธรณบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นำโดยนายจันทรา จันทาทอง อายุ 47 ปี แกนนำตั้งแถวเดินทางที่หน้าหอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)เพื่อทวงสัญญาการแก้ปัญหาเขื่อนน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

โดยนายจันทรา จันทาทอง แกนนำเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้อ่านแถลงการณ์ทวงสัญญา แก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด-จังหวัดยโสธร ว่า ตามที่มีคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3146/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ปี 2543-2547)จากโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดตามคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายร้อยเอ็ด โครงการฝ่ายยโสธร – พนมไพร และโครงการฝ่ายธาตุน้อย ที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบไว้แล้วนั้น

ตามที่มติคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ปี พ.ศ. 2543- 2543) จากโครงการฝ่ายร้อยเอ็ดโครงการฝ่ายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางยโสธร เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

มติที่ประชุม 1.ส่งมอบข้อมูลให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ(1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565) 2.ประชุมคณะทำงานฯรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผาการ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ(ปี พ.ศ. 2543- 2547) (1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน) 3.ประกาศรายชื่อและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่เห็นด้วยให้อุทธรณ์ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ (15

พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565) 4.รายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลกรตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก โครงการฝ่ายยโสธร – พนมไพร จังหวัดยโสธร(1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2565) 5.มอบฝ่ายเลขากำหนดกรอบ วิธีแนวทางดำเนินการในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่โฉนดที่ดินตามที่มติคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ปี พ.ศ. 2543- 2543) จากโครงการฝ่ายร้อยเอ็ด โครงการฝ่ายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝ่ายธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรมแกรม 200m)

มติที่ประชุม 1.มอบหมายให้ตัวแทนคณะทำงาน จำนวน 4 ท่าน ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการแปลงข้อมูลภาพถ่าย ได้แก่ 1.นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง1 2.นางอมรรัตน์ วิเศษหวาน ตัวแทนกลุ่มเกษตร 3.ตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 4.อาจารย์กิตชัย ดวงมาลย์ อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ลดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (ข้อ 3) ส่งมอบข้อมูล จิตอลไฟล์นำไปตรวจสอบจัดทำข้อมูลพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เดิม (1 ตุลาคม -30พฤศจิกายน 2565) รวม 60 วัน เป็น (1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565) รวม 45 วัน 3. เห็นชอบ กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ(ปี พ.ศ.2543-2547) จากโครงการฝ่ายร้อยเอ็ด และฝ่ายยโสธร-พนมไพร

ดังนั้นทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร จึงเดินทางมาทวงสัญญาและมีข้อเสนอดังนี้ 1.กรอบระยะเวลาของกระบวนการแปลภาพถ่ายจะแล้วเสร็จวันไหน 2.กำหนดวันการประชุมคณะทำงานฯ ในการรับรองพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร วันไหน จากเครือข่ายชาวบ้านน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here