ยโสธร มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

3

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในพิธีตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565  โดยมี นางวิชชุฎา เข็มเพชร  รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รอง น.พ. สสจ.ยโสธร ผอ.โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.โสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมมอบอุปกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร

ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นโอกาสที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแบบพุ่งเป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องการวีลแชร์ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้

 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดทำและดำเนิน โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นอกจากนั้น จังหวัดยโสธร ยังได้ร่วมโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวประเภท วีลแชร์ และรถโยก ให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการ ในพื้นที่ จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 171 ราย และได้มอบในวันนี้ ทำการมอบที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จำนวน 8 ราย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here