ยโสธร พัฒนาชุมชนฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอพื้นเมืองพื้นถิ่น

2

นายชลธี  ยังตรง ผวจ.ยโสธร มอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  แสงศรี รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ระหว่างวันที่  11-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ อ.มือง จ.ยโสธร  ในการนี้นางสาวพุทธิมาลย์   เชียรพิมาย  พัฒนาการ จ.ยโสธร  ได้กล่าวรายงาน” วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นให้โดดเด่นในรูปแบบของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ เครื่องประดับตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา  ด้านผ้าทอ ในการให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้สนใจทั่วไป  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จำนวน 30 กลุ่ม และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหลือ  9กลุ่มเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา จำนวน 5 ศูนย์  โดยมีงบประมาณสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและสนับสนุนวัสดุต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  และสร้างการเรียนรู้/สร้างโอกาสทางการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์/เอกสาร/สื่อออนไลน์ รวมถึงผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้  

1.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทั้งการบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด (2.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมการเป็น“ศูนย์เรียนรู้”ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านผ้าทอ (3.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผ้าทอในรูปแบบสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง (4.กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 80 สามารถจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ได้อย่างน้อย 1 ช่องทาง(5.มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝ้าย ผ้าย้อมคราม มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

 ไท-ยโสโก้อีหลีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here