ยโสธร ผู้ว่าฯเร่งแก้ไขปัญหาโรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

14

 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ยโสธร ตามที่ ชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์จากโรงงานยางพารา ในพื้นที่ ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร  นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการและการแก้ไขปัญหาโรงงาน ริมถนนแจ้งสนิท ระหว่าง บ.คำแดง-บ.ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร  ลงพื้นที่พร้อมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯและร่วมกันกำหนดมาตรการทั้งในระยะสั้นเฉพาะหน้าระยะกลาง และในระยะยาว

 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ราษฎรได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องกลิ่นเหม็นและเรื่องอื่นๆ ที่อาจติดตามมา เช่น ผลกระทบเรื่องปล่อยน้ำเสีย ส่งผลให้นาข้าวของชาวบ้านรอบๆ ดินเน่าเสียเป็นบริเวณกว้าง  พร้อมทั้งกำหนดที่จะออกติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาฯ เป็นระยะๆ อีกด้วย

ล่าสุด นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์  อุตสาหกรรม จ.ยโสธร พร้อมด้วย   นายเสน่ห์ แสนจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลเดิด และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่บริษัทดังกล่าวอีกครั้ง ให้แก้ไขระบบขจัดกลิ่น  Wet Scrubber เพื่อใช้ดูดซับดักจับกลิ่นก๊าซที่เกิดจากเตาอบยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและมีการระบายออกมาทางปล่องระบายอากาศ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรืออยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน เนื่องจากกลิ่นเหม็น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้   ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร ดำเนินการดังต่อไปนี้   1.ให้ปรับปรุงแก้ไขหรือเดินระบบขจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ที่เกิดขึ้นจากเตาอบยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ให้ไปก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

2. การกองเก็บวัตถุดิบ (ยางก้อนถ้วย) ที่อยู่บริเวณลานภายนอกอาคารจะต้องมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดตลอดเวลา และให้ทำความสะอาดบริเวณพื้นลานที่มีการกองเก็บอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดกลิ่นเหม็น ที่เกิดขึ้นไม่ไปก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ทั้งนี้ ทางบริษัทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20  กันยายน  2564  เพื่อแก้ไขปัญหาโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนราษฎรในพื้นที่โดยรอบ พร้อมแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here