ยโสธร ผู้ว่าฯเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

7

นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดยโสธร เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร สำหรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2515 ขณะเดียวกันก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้นจะเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายที่จะได้ดำเนินการในระยะต่อไป ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ ได้ยึดถือพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 58 ปีแล้ว

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงทำให้พื้นที่ จังหวัดยโสธร มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป จากข้อมูลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนใน จังหวัดยโสธร มีความต้องการเครื่องกันหนาวทั้งสิ้น  121,216 ชิ้น จังหวัดยโสธร ได้รับผ้าห่มกันหนาวจากโครงการ”ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”  จำนวน 12,000 ผืน และได้แจกจ่ายผ้าห่มให้แก่ประชาชนทุกอำเภอแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยหนาว

ในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดยโสธร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น โดยทุกอำเภอได้รับการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน รวม 2,500 ผืน  ประกอบด้วยอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 400 ผืน  อำเภอเลิงนกทา จำนวน 350 ผืน  อำเภอกุดชุม จำนวน 300  ผืน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน  300 ผืน อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 300 ผืน อำเภอป่าติ้ว จำนวน  250  ผืน อำเภอทรายมูล จำนวน 200 ผืน อำเภอค้อวัง จำนวน 200 ผืน และ อำเภอไทยเจริญ จำนวน 200  ผืน  ซึ่งประชาชนจังหวัดยโสธร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และขอปฏิญาณตนจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here