ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้นำหมู่บ้าน จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร

7

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อม นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร นายศักดิ์สิทธิ์ ผกาหวล ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 และนายสำภาส เนาวราช ผู้ใหญ่บ้าน  ม.12 ลงพื้นที่ ศาลาคุ้มดงรัก บ้านแจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จัดตั้งคลังเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ประจำตำบล เป็นหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน หรือ 4,000 กิโลกรัม เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำชี เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มีเกษตรกรจำนวน 30 ราย เลี้ยงโค กระบือประมาณ 130 ตัว ได้นำหญ้าแห้งไปเลี้ยงสัตว์บรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย มีน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัด ยังได้จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแนน ม.2 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จำนวน 400 ฟ่อนหรือ 8,000 กิโลกรัม และที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเชียงเพ็ง ม.1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จำนวน 200 ฟ่อนหรือ 4,000 กิโลกรัม รวมทั้งเตรียมเสบียงหญ้าอาหารสัตว์สำรองไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,880 ฟ่อนหรือ 37,600 กิโลกรัม  ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 100 ชุด โดยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอได้เตรียมจุดอพยพสัตว์ ไว้แล้ว จำนวน 31 แห่ง รวมเนื้อที่ 3,552 ไร่ ในพื้นที่ 29 ตำบล 44 หมู่บ้าน รองรับโค กระบือ ได้ จำนวน 41,350 ตัว เตรียมหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพโค กระบือ  10 หน่วย จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ จากข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันที

ภาพ-ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจาก จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here