ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดอุทกภัย

32

นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อม นายไพฑูรย์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายนพดล ตานุชนม์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายแมน สุนทรา ปลัด อบต.ขุมเงิน นายไพรวัลย์ แสนสุข ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 นายสมคิด ประสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ลงพื้นที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแนน ม.2 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร

จัดตั้งคลังเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ประจำตำบล เป็นหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน หรือ 4,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มีเกษตรกรจำนวน 54 ราย เลี้ยงโค กระบือประมาณ 150 ตัว ได้นำหญ้าแห้งไปเลี้ยงโค กระบือ บรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย จากภาวะฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเสบียงหญ้าอาหารสัตว์สำรองไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อีกจำนวน 2,470 ฟ่อนหรือ 49,400 กิโลกรัม และถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 100 ชุด พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนจากข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรประสบภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันท

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here