ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สำรวจจุดอพยพสัตว์ และตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร

9

นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว และนายสำราญ หัวดอน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.กุดกุง ลงสำรวจพื้นที่ วัดทรายงาม ม.5 ต.กุดกุง เพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นจุดอพยพสัตว์ หากเกิดอุทกภัย ซึ่งรองรับโค กระบือ ได้ประมาณ 400 ตัว และได้จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ ไว้ เป็นหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 100 ฟ่อน หรือ 2,000 กิโลกรัม

เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำชี เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มีเกษตรกรจำนวน 36 ราย เลี้ยงโค กระบือประมาณ 70 ตัว ได้นำหญ้าแห้งไปเลี้ยงสัตว์บรรเทาความเดือดร้อนกรณีมีน้ำท่วมขัง จากนั้น ได้ไปตรวจจุดอพยพสัตว์ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านค้อวัง ม.7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง รองรับโค กระบือ ได้ 400 ตัว

พร้อมจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์จำนวน 100 ฟ่อนหรือ 2,000 กิโลกรัม จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ จากข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันที

ภาพ-ข่าวประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here